Ads 468x60px

Thêm phần "thêm tiện ích" cho Blog

Để thêm phần "Thêm tiện ích" cho header, ta thực hiện các bước sau:
+ vào bố cục => vào chỉnh sửa code HTML=>tìm đoạn code như bên dưới:
<b:section class='header' id='header' showaddelement='no'>
+ sửa nó lại thành:
<b:section class='header' id='header' showaddelement='yes'>
+ Lưu ý : nếu trong đoạn code trên mà có thêm dòng maxwidgets='1' như bên dưới:
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
thì hãy xóa nó đi. Đoạn code đó chỉ là giới hạn số lượng widget được phép hiển thị ở Header.
+ save template.

0 nhận xét: